Den 24. april 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR-nr. 28 50 09 71, hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018
 3. Fremlæggelse af årsrapport 2018 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2019
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Forslag til overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen
 9. Forslag om kapitalnedsættelse med henblik på annullation af selskabets egne aktier
 10. Eventuelt

 

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Det var foreslået, at advokat Poul Jagd Mogensen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejere repræsenterende 40,90% af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerne var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

Ad pkt. 2 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018

Bestyrelsesformand Niels Roth aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning.

 

Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af årsrapport 2018 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Administrerende direktør Torben Schultz gennemgik årsrapporten. Det var foreslået, at årsrapporten for 2018, som udviste et overskud på DKK 33.430.000 efter skat, godkendtes.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

 

Ad pkt. 4 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

 • Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.
 • Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

 

Ad pkt. 5. – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2019

 • Det var foreslået for regnskabsåret 2019, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag på DKK 300.000, og at øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag på DKK 125.000.
 • Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

 

Ad pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 • Det var foreslået, at Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen blev genvalgt til bestyrelsen.
 • De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskabet, er blevet oplyst.
 • Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
 • Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen.

 

Ad pkt. 7 – Valg af revisor

 • Efter indstilling fra revisionsudvalget, der udgøres af den samlede bestyrelse, var det foreslået, at ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisor. Indstillingen er sket uden påvirkning af tredjeparter, og indstillingen har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til revisor eller revisionsfirmaer.
 • Som følge af rotationsprincippet fratræder statsautoriseret revisor Peter Gath og afløses af statsautoriseret revisor Henrik Reedtz.
 • Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

 

Ad pkt. 8 – Forslag til overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen

 • Der var foreslået, at den af bestyrelsen formulerede overordnede politik for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen blev vedtaget af generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 139, stk. 1. Politikken har været udsendt med indkaldelsen og findes endvidere på investorportalen.
 • Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
 • Oplysning om politikken findes allerede i selskabets vedtægter pkt. 10.5.

 

Ad pkt. 9 – Forslag om kapitalnedsættelse med henblik på annullation af selskabets egne aktier

 • Der var stillet forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 163.330 fra nominelt DKK 5.482.214 til nominelt DKK 5.318.884, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 81.665 aktier a DKK 2, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved nedskrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder, at formålet med nedsættelsen er udbetaling til kapitalejerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 28. april 2017 til den 12. april 2018 for en samlet anskaffelsessum på DKK 7.797.016. Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den sker til kurs 4.773,78. Anskaffelsessummen er i selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalen.
 • Bestyrelsen har godkendt forslaget i henhold til selskabslovens § 189, stk. 1.
 • Som konsekvens heraf foresloges vedtægternes pkt. 4.1 ændret som følger:
 • "Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.318.884, fordelt på aktier a DKK 2 eller multipla heraf."
 • Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192 ske opfordring til selskabets kreditorer til at anmelde deres krav via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem. Anmeldelsesfristen er på 4 uger.. 4 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen i medfør af selskabslovens § 192 vil nedsættelse af aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil blive anset for registreret.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

 

Ad pkt. 10 – Eventuelt

Intet til behandling.

 

                                                                                                                                          -o0o-

 

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

Som dirigent:

Poul Jagd Mogensen

 

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News