Bestyrelsen har dags dato udarbejdet halvårsrapport pr. 30. juni 2018 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 1. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. juni 2018 blev et overskud på 20,4 mio. kr. mod 25,0 mio. kr. pr. 30. juni 2017.
 2. Periodens administrationsomkostninger blev 5,3 mio. kr. mod 5,1 mio. kr. pr. 30. juni 2017.
 3. Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 15,1 mio. kr. (30. juni 2017: 20,0 mio. kr.).
 4. Periodens finansielle resultat, opgjort netto, blev -2,3 mio. kr. (30. juni 2017: -7,8 mio. kr.).
 5. Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 868,2 mio. kr.
 6. Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 9,9 mio. kr. (30. juni 2017: 9,5 mio. kr.).
 7. Periodens pengestrøm fra driftsaktiviteten blev 12,7 mio. kr. (30. juni 2017: 10,3 mio. kr.).
 8. Ultimo perioden var udlejningsgraden 89,0 (30. juni 2017: 89,2).
 9. Loan To Value netto udgør ultimo perioden 58,3 pct. (30. juni 2017: 65,3 pct.).
 10. Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 121,4 mod 117,4 ultimo 2017, svarende til en stigning på 3,4 pct.
 11. Egenkapitalen udgør ultimo perioden 322,1 mio. kr. mod 314,5 mio. kr. ultimo 2017.
 12. Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 13. For hele 2018 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 30 mio. kr. (2017: 46,5 mio. kr.).
 14. Bestyrelsen forventer ligeledes fortsat en pengestrøm fra driftsaktiviteten i niveauet 16 mio. kr. for hele 2018.
  Pengestrømmen i andet halvår forventes påvirket af betaling af selskabsskat, byggesager samt et lavere lejeniveau på enkelte lejemål.

 

For yderligere oplysninger kontakt

bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11,

eller direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 Klik her for at få den fuldstændige halvårsrapport i pdf format.

 Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News