i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse onsdag den 24. april 2019 kl. 16:00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, med følgende

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018
  3. Fremlæggelse af årsrapport 2018 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2018 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2018 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
  4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
  5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2019. For regnskabsåret 2019 indstiller bestyrelsen et vederlag på 300.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget i regnskabsåret 2018 var 250.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg.
  7. Valg af revisor. Selskabets revisor er ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
  8. Forslag til overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen
  9. Forslag om kapitalnedsættelse med henblik på annullation af selskabets egne aktier.
  10. Eventuelt

 

Særlige vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 3 - 8 kan vedtages med simpelt flertal.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslaget under punkt 9 kræver særlig majoritet, jf. selskabslovens §106. Vedtagelsen kan herefter kun ske, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad Pkt. 8:

Selskabets bestyrelse har formuleret en overordnet politik for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen til vedtagelse af generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 139, stk. 1. Oplysning herom vil blive indsat i selskabets vedtægter, jf. selskabslovens § 139, stk. 2.

Ad. Pkt. 9:

Selskabets bestyrelsen har stillet forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 163.330 fra nominelt DKK 5.482.214 til nominelt DKK 5.318.884, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 81.665 aktier a DKK 2, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved nedskrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 28. april 2017 til den 12. april 2018 for en samlet anskaffelsessum på DKK 7.797.016. Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den sker til kurs 4.773,78. Anskaffelsessummen er i selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalen. Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes pkt. 4.1 ændret som følger:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.318.884, fordelt på aktier a DKK 2 eller multipla heraf."

Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192, ske indkaldelse af selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem. 4 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen i medfør af selskabslovens § 192 vil nedsættelse af aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil betragtes som registreret.

 

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 17. april 2019 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 17. april 2019 har tilmeldt sig som deltager.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.482.214,00 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2018 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Rådhusvej 13, 2920 Charlottenlund, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 23. april 2019 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk. Enhver aktionær har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Dette kan ske via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller på fax. 45 46 09 98, senest den 23. april 2019 kl. 13.30.

 

Charlottenlund, den 2. april 2019

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Hent meddelelsen i pdf

Hent vederlagspolitik i pdf

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News