• Resultat af ejendommenes drift: 23,1 mio. kr. (H1 2018: 20,4 mio. kr.).
 • Periodens administrationsomkostninger: 5,9 mio. kr. (H1 2018: 5,3 mio. kr.).
 • Resultat af primær drift før værdireguleringer: 17,1 mio. kr. (H1 2018: 15,1 mio. kr.).
 • Finansielle poster, netto: -4,4 mio. kr. (H1 2018: -2,4 mio. kr.).
 • Resultat før skat: 12,7 mio. kr. (H1 2018: 12,7 mio. kr.).
 • Pengestrøm fra driftsaktiviteten: 7,9 mio. kr. (H1 2018: 12,7 mio. kr.).
 • Selskabet har i halvåret købt Ejendomsselskabet Ringager ApS, bestående af ca. 20.000 m2 erhvervslejemål, til en pris på 84,6 mio. kr.
 • Værdien af selskabets ejendomme: 974,6 mio. kr. (Ultimo 2018: 888,7 mio. kr.).
 • Udlejningsgraden ved kvartalets slutning: 79,7%, og korrigeret for Ejendomsselskabet Ringager ApS 88,8% (Ultimo 2018: 91,1%).
 • Loan To Value: 59,4 % (Ultimo 2018: 56,4 %).
 • Indre værdi pr. aktie: 134,8 (Ultimo 2018: 130,3).
 • Egenkapital: 353,6 mio. kr. (Ultimo 2018: 345,4 mio. kr.).
 • For hele 2019 forventes fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. og en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten i niveauet 19 mio. kr.

 

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

”Andet kvartal har budt på fortsat spændende muligheder for os. Vi fortsætter med forberedelserne til udviklingen af vores seneste anskaffelse i Brøndby, hvor igangsætning af opførsel af diverse fællesfunktioner er klar til at blive skudt i gang. Det er tanken og forventningen at attraktive fællesfunktioner som konferencecenter, kantine, reception samt fitnessområde skal være katalysatoren i bestræbelserne på at tiltrække lejere til de velbeliggende bygninger.

Herudover har Ballerup kommune planer om at omdanne Ballerup Erhvervspark til kombineret bolig- og erhvervsområde. På baggrund heraf, undersøger vi, bl.a. i samarbejde med kommune, arkitekter og ingeniører, muligheden og konsekvenserne af at omdanne vores erhvervsejendom på Baltorpvej til boliger. Resultatet af disse indledende vurderinger forventes at være klar ultimo året. Endelig arbejder vi aktivt på udviklingen af den eksisterende portefølje til at kunne imødekomme nye krav fra eksisterende lejere. Så alt i alt er vi rigtig godt i gang med en bred pallette af spændende opgaver og muligheder. ”

 

Den fuldstændige halvårsrapport er vedlagt i pdf format.

 

For yderligere oplysninger kontakt

direktør Torben Schultz på tlf. 40 10 28 76.

 

Klik her for den fuldstændige halvårsrapport i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News