Resumé

  • Lejeindtægter: 47,3 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2019: 57,1 mio. kr.). Er på niveau med det forventede efter de tidligere udmeldte fraflytninger i porteføljen samt igangsatte aktiviteter på Baltorpvej i Ballerup.
  • Resultat af ejendommenes drift udgør 26,4 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2019: 34,6 mio. kr.), og afspejler primært det forventede fald i lejeindtægterne, som delvist modsvares af besparelser på ikke uopsættelige vedligeholdelsesopgaver.
  • Resultat af primær drift før værdireguleringer udgør på den baggrund 18,8 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2019: 26,1 mio. kr.), svarende til et fald på 28%.
  • Resultat før skat: 13,9 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2019: 20,9 mio. kr.), svarende til et fald på 33%.
  • Pengestrøm fra driftsaktiviteten: 13,6 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2019: 20,6 mio. kr.).
  • Værdien af selskabets ejendomme: 1.079,9 mio. kr. (ultimo 2019: 1.018,9 mio. kr.). Af stigningen på 61,0 mio. kr. kan 43,5 mio. kr. henføres til byggeriet af 10.000 m2 lagerejendom i Ringsted.
  • Nøgletallet ’Udlejningsgrad ekskl. udviklingstunge ejendomme’ indeholdt tidligere ejendommene Baltorpvej 154 - 158 og Ringager 2 - 4. Ejendommen Ringager 2 - 4 betragtes nu på lige fod med øvrige investeringsejendomme og der korrigeres således fremover alene for ejendommen Baltorpvej 154 - 158. De historiske sammenligningstal, i denne rapport, er korrigeret for denne ændring.
  • Udlejningsgraden udgør 66,9%, og korrigeret for udviklingstunge ejendomme 70,8% (ultimo 2019 henholdsvis 79,0% og 78,5%). Der er fortsat en god og positiv aktivitet i porteføljen, og ledelsen forventer nu, at tomgangen i porteføljen, ekskl. Baltorpvej 154 – 158, ultimo 2020 vil være i niveauet 76%. I halvårsrapporten var forventningen i niveauet 75%, korrigeret efter den nye definition jf. ovenfor.
  • For hele 2020 forventes fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 23 mio. kr. Pengestrømmen fra driftsaktiviteten forventes at blive realiseret i niveauet 15 mio. kr. mod det pr. 30. juni 2020 udmeldte niveau på 13 mio. kr. Forbedringen i pengestrømmen, der er af midlertidig karakter, kan primært henføres til Covid-19 hjælpepakkernes udskudte betalingsfrister på f.eks. A-skat og ejendomsskatter.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

”Vores resultat efter de første ni måneder er på niveau med vores forventninger, og afspejler de økonomiske konsekvenser af en række opsigelser, som var kendt ultimo 2019, kombineret med beslutningen om nærmere at undersøge og dyrke muligheden for at konvertere en erhvervsejendom til boliger.

Vi glæder os over en fortsat positiv udvikling i vores udlejningsbestræbelser, hvilket afspejles i udlejningsgraden pr. 30. september 2020. Den realiserede udlejningsgrad, ekskl. udviklingstunge ejendomme, på 70,8% mod 70,2% pr. 30. juni 2020 er primært drevet af udlejningsaktiviteter på ejendommen ”Hjørnekontoret” på Ringager i Brøndby, hvor der i juli kvartal er indflyttet fem nye lejere. Den øvrige portefølje er, trods en række realiserede ny udlejninger i juli kvartal, påvirket af den sidste af de primo året udmeldte fraflytninger. Med den nuværende aktivitet i porteføljen forventer ledelsen, at udlejningsgraden, ekskl. Baltorpvej 154 - 158, ultimo året realiseres i niveauet 76% mod 78,5% ultimo 2019.

Vores tilbygning i Ringsted, til et samlet lejemål på næsten 25.000 m2, blev færdig før tid, og lejer er flyttet ind en måned tidligere end forventet. Projektet i Ballerup pågår fortsat, og vi forventer at kunne tage beslutning om den fremtidige anvendelse inden årets udgang. Det sker dog til dels på baggrund af ny lokalplan, hvilket medfører at vi arbejder med en vis modningsperiode. Vi forventer fortsat, at vi sidst på året har et overblik over de økonomiske konsekvenser ved en konvertering, om end dele af konverteringen, såfremt det besluttes at forfølge den mulighed, vil ske på baggrund af en lokalplan som først færdiggøres medio 2021.

Covid-19 har, indtil videre, alene påvirket os i meget begrænset omfang, og samtlige aftaler vi har lavet med vores lejere tilbage i marts og april i forbindelse med den første bølge af Corona, er fortsat overholdt og vi har ikke haft nye henvendelser fra vores lejere.”  

 

Yderligere oplysninger:

 

Torben Schultz

Adm. direktør

Tlf. 40 10 28 76

 

 

Klik her for hele delårsrapporten i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News